فیلتر هوای پنلی GP100

فیلتر پنلی GP100 به عنوان پیش فیلتر در صنایع هوایی، هواسازها و ماشین‌های صنعتی استفاده می‌شود.

فیلتر پنلی GP100 به عنوان پیش فیلتر در صنایع هوایی، هواسازها و ماشین‌های صنعتی استفاده می‌شود. این گروه از فیلترها دارای مدیای سینتتیک و چین خورده هستند که در یک قاب گالوانیزه قرار می‌گیرد.

قاب فیلتر: فلز گالوانیزه
مدیا: سینتتیک
کلاس فیلتر: ISO Course 70% بر اساس ISO 16890

کلاس فیلتر: G4 بر اساس استاندارد EN779:2012
دمای کاری: ۷۰ °C
افت فشار نهایی: ۲۵۰ Pa
رطوبت: ۹۰٪ RH

صنایع هوایی، هواسازها و ماشین‌های صنعتی