سایر فیلترها

 

فیلترهای کربن اکتیو ، مناسب برای فرایندهای صنعتی

بسیار حساس، اتاق های تمیز و آزمایشگاه ها می باشند.