فیلترهای کربن اکتیو

 

فیلترهای کربن اکتیو با قابلیت جذب انواع آلاینده‌های

شیمیایی برای استفاده در صنایع‌ های-تک، اتاق‌های

تمیز میکروالکترونیک، صنایع داروسازی، صنایع غذایی

فرایندهای آب و فاضلاب و پزشکی هسته‌ای مناسب

می‌باشند.

فیلتر کربن اکتیو C-carb

فیلتر کربن اکتیو C-carb

فیلتر کربن اکتیو C-Carb با قابلیت جذب انواع آلاینده‌های شیمیایی، فیلتر مناسبی برای استفاده در صنایع های-تک، اتاق های تمیز میکروالکترونیک، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، فرایندهای آب و فاضلاب و پزشکی هسته‌ای می باشد.

فیلتر کربن اکتیو Q-carb

فیلتر کربن اکتیو Q-carb

فیلتر کربن اکتیو سری Q-Carb با قابلیت جذب انواع آلاینده‌های شیمیایی، فیلتر مناسبی برای استفاده در صنایع های-تک، اتاق های تمیز میکروالکترونیک، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، فرایندهای آب و فاضلاب و پزشکی هسته‌ای می باشد.